Nauka zdalna » Klasa8

Informacja

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej jest realizowana na odległość (zdalnie).

 1. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, grupy społecznościowe, komunikatory, droga mailowa i telefoniczna.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym. 
 5. Materiały do samokształcenia będą umieszczane w zakładce NAUKA ZDLANA na stronie internetowej szkoły www.szkola-jablonka.pl
 6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej.
 7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych  z nauczycielami form:
 • wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie  ( mail podany przez nauczyciela),
 • wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać,
 • uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadanie otrzymane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela,
 • oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym,
 • uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na stronie szkoły a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.
 • wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń powinien dostać z nich ocenę,
 • nauczyciel może przygotować test na platformie edukacyjnej i będzie on wtedy na ocenę. Testy na platformach we wskazanym czasie (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera),
 • uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.